چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده مخصوص

65,000 تومان

چلو کباب کوبیده

برنج مورد استفاده در این غذا (چلو کباب کوبیده) از برنج ایرانی کشت دوم از مرغوبترین مزارع
شهرهای آمل و فریدون کنار استان مازندران تامین می گردد.

همراه با کره محلی مخصوص رستوران رضایی با طعم سنتی و زعفران مورد استفاده در زردی و ته دیگ
زعفرانی همراه چلو از نوع سرگل میباشد.

کباب کوبیده گوسفندی که از گوشت بره نرینه تولید میگردد و این گوشت از مراکز معتبر و مورد تایید دامپزشکی تامین می گردد.